Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnisoki o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym z następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A.,

- Bank PEKAO S.A.,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

- SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza sie zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia.

 

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

  • 600 zł - rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł - rata podwyższona,
  • 400 zł - rata obniżona.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku kalendarzowym.

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. W trakcie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

  • w 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie do 1%,
  • w 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył stduia wyższe w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe w grupie od 5,01 do 10%

najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskiech w danym roku akademickim.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1905).

Szczegółowe informacje na temat systemu kredytów studenckich znajdują się na http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytów-studenckich-zasady

Lokalizacja

Kontakt

Back to top