WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI

W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez uczestnictwo w programie Erasmus, daje swoim pracownikom możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 
 Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.


Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia, zatwierdzonego przez naszą Uczelnię i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Wzór dokumentu dostępny poniżej.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

 

Zasady realizacji, kwalifikacji i finansowania wyjazdów oraz niezbędne dokumenty w załącznikach poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Zasady realizacji i finansowania wyjazdów szkoleniowych - Erasmus dla pracowników STT 2013-2014.pdf) Zasady realizacji i finansowania wyjazdów szkoleniowych - Erasmus 2013 /2014

Pobierz ten plik (Formularz zgłoszeniowy na wyjazd pracownika w celach szkoleniowych 2013-14.doc) Formularz zgłoszenia na wyjazd pracownika w celach szkoleniowych - 2013/2014

Pobierz ten plik (Formularz indywidualnego programu szkolenia 2013-14.doc) Formularz indywidualnego programu szkolenia 2013/2014

Pobierz ten plik (Kody sektorów gospodarki.doc) Kody sektorów gospodarki

Pobierz ten plik (Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych.doc) Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych

 

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF  TEACHING ASSIGNMENTS)

 

PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez uczestnictwo w programie Erasmus, daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).
Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 5 dni roboczych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Wzór dokumentu dostępny poniżej.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.
Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

Stypendium przyznane z programu Erasmus ma charakter uzupełniający - jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (ZR Erasmus dla nauczycieli akademickich 2013-2014.pdf) Zasady realizacji i finansowania wyjazdów nauczycieli w r.a. 2013 /2014

Pobierz ten plik (Indywidualny program nauczania 2013-14.doc) Indywidualny program nauczania 2013 / 2014

Pobierz ten plik (Kody dziedzin Erasmusa ang-pol.doc) Kody dziedzin kształcenia w programie Erasmus

Pobierz ten plik (oświadczenie o ubezpieczeniu.doc) Oświadczenie o ubezpieczeniu

Pobierz ten plik (Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych.doc) Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych

Pobierz ten plik (Zgłoszenie wyjazdu slużbowego za granicę.doc) Formularz "Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę"

 

 

WYJAZDY STUDENTÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW 

(SMS - STUDENT MOBILITY – STUDIES)

 

Program Erasmus daje studentom możliwość wyjazdu do zagranicznej uczelni partnerskiej w UE i zrealizowania tam części swoich studiów (np. semestru), która zostaje zaliczona jako integralna część studiów w naszej uczelni i nie spowoduje wydłużenia okresu studiowania.

Student dostaje szansę na uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców uczelni zagranicznych oraz na studiowanie ze studentami z krajów UE.

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Przed wyjazdem należy podpisać „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement). Dokument ten zawiera wykaz przedmiotów, jakie student zobowiązuje się zaliczyć za granicą. Zatwierdzają go trzy strony: student, uczelnia przyjmująca i nasza uczelnia.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus, które jest wypłacane w miesięcznych ratach. Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. Student powinien liczyć się z koniecznością współfinansowania wyjazdu ze środków własnych. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Student może podczas swoich studiów (niezależnie od liczby studiowanych kierunków i liczby uczelni macierzystych) zrealizować jednokrotny wyjazd na studia Erasmusa.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (formularz zgłoszeniowy studenta 2013-14.doc) Formularz zgłoszenia studenta na rok akademicki 2013/2014

Pobierz ten plik (Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement).doc) Formularz porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement)

Pobierz ten plik (Potwierdzenie uznania zaliczeń.doc) Formularz potwierdzenia uznania zaliczeń

Pobierz ten plik (formularz konta bankowego.doc) Formularz konta bankowego

Pobierz ten plik (ZR Erasmusa w 2013-14.pdf) Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy z Erasmusa w roku akademickim 2013/2014

Pobierz ten plik (ZR Erasmus zasady finansowania wyjazdów studentów  2013-2014.pdf) Zasady finansowania wyjazdów studentów w roku akademickim 2013/14

 

Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską, uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Określa ona podstawowe zasady realizacji działań w programie Erasmus, które obowiązują wszystkie uczelnie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007-2013 o numerze 51927-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top