|   EN

Erasmus +

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce to 2 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Student może wyjechać do partnerskiej instytucji lub innej zagranicznej instytucji, którą samodzielnie znajdzie, i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta. Może to być przedsiębiorstwo/firma, placówka naukowo-badawcza, organizacja non-profit albo innego typu instytucja np. biblioteka, szpital, muzeum, szkoła wyższa posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa, jednostka administracji lokalnej lub centralnej mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Praktyki Erasmus+ nie można zrealizować w polskiej placówce dyplomatycznej, instytucji Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej programami UE.

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się wiosną w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Podstawowe kryteria kwalifikacji to zgodność praktyki z kierunkiem studiów, średnia ocen i znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka.

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ może być realizowany przez absolwenta Uczelni jednak priorytetowo traktowani będą studenci wyjeżdżający w trakcie studiów. Wyjazd absolwenta na praktykę może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów a nie po uzyskaniu statusu absolwenta.

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę w roku akademickim 2019/2020 do poszczególnych krajów wynoszą:

1. 600 euro - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

2. 550 euro - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

3. 500 euro - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci posiadający prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w Uczelni otrzymują "dodatek socjalny", który wraz z kwotą stypendium będzie wypłacany w złotówkach z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W roku akademickim 2019/2020 "dodatek socjalny" z budżetu POWER wynosi 856 zł miesięcznie.

 

UWAGA!

Trwa rekrutacja studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ do instytucji zagranicznych w krajach programu w roku akademickim 2020/2021.

Dokumenty przyjmowane są na bieżąco.

Zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty i lista uczelni partnerskich w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2020/2021 NOWY

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2020-21.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę 2020/2021 NOWY

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2019-20.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę 2019/2020

Pobierz plik (8-19 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.doc) Zasady rekrutacji studentów na praktykę 2019/2020

Pobierz plik (51-19 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2019/20

Pobierz plik (Porozumienie o programie praktyki 2019.docx) Porozumienie o programie praktyki

Pobierz plik (II.6.4-KA103-2019_LAfT-wskazowki-PL.docx) Wskazówki do Porozumienia o programie praktyki

Pobierz ten plik (na www o praktyce stud. Erasmus+ moje.pdf) Oferty praktyk

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje swoim pracownikom (zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym) możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży).

Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training), zatwierdzonego przez przełożonego i instytucję przyjmującą. Jest to podstawa kwalifikacji pracownika na wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2019/2020:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

UWAGA!

Trwa kwalifikacja pracowników na wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Termin składania dokumentów mija 5 lipca 2020 r.

Zasady kwalifikacji oraz niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 14:00 lub mailem na adres koordynator@ajp.edu.pl.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2020/2021 NOWE

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy SZKOLENIE.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady kwalifikacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Pobierz plik (51-19 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf)Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2019/20

Pobierz plik (Indywidualny program szkolenia 2019.docx) Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (kody sektorów gospodarki.pdf) Kody sektorów gospodarki

Pobierz plik (20190809132239_38-19 ZR zalacznik nr 2 - zgloszenie wyjazdu sluzbowego za granice (1).doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich (lista w Plikach do pobrania) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (5 dni na Ukrainie i Białorusi) nie licząc czasu podróży. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w tygodniu (lub dowolnym krótszym okresie pobytu). Od roku akademickiego 2018/2019, jeżeli podczas jednego okresu pobytu za granicą działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching) – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2019/2020:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

UWAGA!

Trwa kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskich w krajach programu w roku akademickim 2020/2021.

Termin składania dokumentów mija 5 lipca 2020 r.

Zasady kwalifikacji pracowników oraz niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 14:00 lub mailem na adres koordynator@ajp.edu.pl.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2020/2021 NOWY

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy DYDAKTYKA.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych NOWY

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady kwalifikacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Pobierz plik (51-19 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2019/20

Pobierz plik (Indywidualny program nauczania 2019.docx) Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

Pobierz plik (20190809132239_38-19 ZR zalacznik nr 2 - zgloszenie wyjazdu sluzbowego za granice (1).doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie. Okres ten zostaje zaliczony jako integralna część studiów w naszej uczelni i nie spowoduje wydłużenia czasu studiowania. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Przed wyjazdem należy podpisać „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement). Dokument ten zawiera wykaz przedmiotów, jakie student zobowiązuje się zaliczyć za granicą. Zatwierdzają go trzy strony: student, uczelnia przyjmująca i nasza uczelnia.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:

  1. 450 euro - Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy;
  2. 400 euro - Czechy, Litwa, Słowacja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w naszej uczelni będą otrzymywali dodatkowo w roku akademickim 2019/2020 oprócz wyżej wspomnianych stawek 856 zł na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu na studiach. Stypendium dla studentów posiadających stypendium socjalne w naszej uczelni będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

 

UWAGA!

Trwa rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do partnerskich uczelni w krajach programu w roku akademickim 2020/2021.

Dokumenty przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania miejsc.

Zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty i lista uczelni partnerskich w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2020/2021 NOWE

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta STUDIA 2020-21.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia 2020/2021

Pobierz plik (Porozumienie o programie studiów 2019.docx) Porozumienie o programie studiów (Learning agreement for studies)

Pobierz plik (LA wskazówki.pdf) Wskazówki do Porozumienia o programie studiów

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Pobierz plik (51-19 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2019/20

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

W grudniu 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała z Agencji Wykonawczej w Brukselii (EACEA) decyzję o nadaniu Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - Erasmus Charter for Higher Education – ECHE - o numerze: 51927-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE. Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020.

Powyższa Karta jest efektem akceptacji wniosku zgłoszonego przez naszą Uczelnię na konkurs EACEA. Wnioskując o ECHE Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.

 

Pobierz ten plik (Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.pdf) Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

Back to top