|   EN

Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111),
  • Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów AJP stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 54/0101/2019 Rektora AJP z dnia 12 września 2019

       Pobierz plik (Regulamin świadczeń dla studentów AJP.doc) Regulamin świadczeń dla studentów AJP.doc

 UWAGA STUDENCI!!!

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim. Oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

W drugim semestrze roku akademickiego 2019/20 do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. przysługiwania tych świadczeń nie dłużej niż przez okres 6 lat studiowania.

Podstawa prawna: art. 63 ust. 3 i art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 695).

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

W roku akademickim 2020/2021 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania sie o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł netto.

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student w roku akademickim 2020/2021:

- stypendium socjalne:

  • w wysokości 700 zł miesięcznie przy dochodzie do 528 zł na osobę w rodzinie,
  • w wysokosci 650 zł miesięcznie przy dochodzie od 528,01 do 1051,70 zł na osobę w rodzinie,

zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie (umowa najmu) - 200 zł miesięcznie,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu znacznym - 500 zł miesięcznie
  • w stopniu umiarkowanym - 350 zł miesięcznie
  • w stopniu lekkim - 300 zł miesięcznie

- zapomoga - wysokość uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej znalazl się student,

- stypendium Rektora - stawki ustalone w zależności od wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki oraz osiągnięć naukowych i sportowych.

2. Wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 528 zł. Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny powinno obejmować okres roku bazowego (tj. 2019 r.) do dnia złożenia wniosku, w którym student ubiega się o świadczenie. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia i odmawia przyznania zaświadczenia.

3. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjecia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

4. Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawo do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

5. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywac to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

6. Studentom będącym:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów.

Back to top